Privadesa de dades

L' Entitat ha fet la comunicació a l' Agencia Espanyola de dades dels fitxers "Registre de socis" i "Videovigilància" i practica el control d' aquest fitxers sota la Llei de Protecció de dades.
 
En quant a la política de l' Entitat:
 

Política de privadesa de dades d’ Àmbit Sant LlucA través del present document Àmbit Sant Lluc , informa als seus socis sobre la seva política de protecció de dades personals.

Confidencialitat i protecció de dades :

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l'usuari faciliti a Àmbit Sant Lluc , no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollides.

Àmbit Sant Lluc es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l'usuari. A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Àmbit Sant Lluc informa al soci de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i para Àmbit Sant Lluc i sota la seva responsabilitat.

Àmbit Sant Lluc informa a l'Usuari sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per la Àmbit Sant Lluc.

Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats pel soci, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l’ adreça d’ Àmbit Sant Lluc. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms del soci, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Àmbit Sant Lluc garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus socis, i així, de conformitat amb l'establert en la LOPD i en la normativa de desenvolupament, el soci queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades i/o fotos, i obres als fitxers automatitzats existents a Àmbit Sant Lluc i al tractament automatitzat dels mateixos.

Àmbit Sant Lluc es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.

Drets d'Imatge:

Els socis autoritzen expressament, al fet que Àmbit Sant Lluc pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, *vídeos, material gràfic, etc, (d'ara endavant "les Imatges") o part de les mateixes en les quals intervenen els socis en el marc des les activitats generals realitzades.

Aquesta autorització no se circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, per la qual cosa Àmbit Sant Lluc podrà utilitzar aquestes Imatges, o part de les mateixes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe.

Aquesta autorització s'entén concedida per a la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les quals apareix com a model, entrevistat, narrador o participant, en l'àmbit i finalitats de les activitats realitzades a Àmbit Sant Lluc, així com qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats d’ Àmbit Sant Lluc en mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caràcter social, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l'actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor, a la moral i/o a l'ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

La present autorització, feta en els termes fixats a la present, s'entén feta amb caràcter gratuït.

Àmbit Sant Lluc s'eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les Imatges fora de l'àmbit material objecte de la present..

Comunicacions:

Àmbit Sant Lluc podrà dirigir al soci les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D'igual forma, l'Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Àmbit Sant Lluc per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de l’ associació o  al seu correu electrònic.

Llei aplicable i resolució de conflictes:

Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat     d’ Olot, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.

Olot, juliol de 2016