Darrera Assemblea de Socis 

NO ES LA DARRERA ASSEMBGLEA DE SOCIS

 

ACTA Nº 5 – ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS

Assistència i representats:

-Concepció Batallé

-Antoni Núñez

-Mercé Mallarach

-Raimond Viñolas

-Lluís Aylon

-Jordi Domenech

-Enric Colldecarrera

-Rosa Martín

-Lluís Aulinas

-Francesca Reynés

-Lluís Solé

-Lluís Juanola

-Joan Carbona

-Miquel Duran

-Marta Boix

-Pere Moiset

-Josep Abelló

-Jaume Pla

-Francesc X. Mas

-Santi Pujol

-Carme Aiguavives

-Josep Mª Plans

-Conrad Ventolà

-Leonor Mateu

-Eduard Merino

-Joan Montero

-Núria Gussinyer

-Enric Rubio

-Carolina Abel

-Raimon de Palau

-Rosa Maria Reixach

-Elena Capdevila

-Pilar Ferrés

-Elvira Berga

-Evelyn Ditze, i

-Antonio Alejo (sense vot).

 

A Olot, a les 7 de la tarda del divendres, dia 9 de febrer de  2018, a la Sala         d’ actes de DINAMIG, amb única convocatòria, reunits en Assemblea de           l’ Associació, sota la presidència d’ en Raimond Viñolas, i amb els socis expressats més amunt, d’ acord amb  l’ ordre del dia, resulta:

 

1.- Salutació:

 

En Raimond Viñolas saluda als membres de  l’ associació presents a la sala i explica l’ interès dels punts a tractar.  Assenyala la urgència de la reunió, per, en el canvi de local social iniciar una nova etapa i alhora moguts per una sèrie de baixes en els càrrecs de Junta.

 

2.- Lectura i aprovació de l’ acta de la reunió anterior:

 

En Raimond Viñolas llegeix l’ acta i la posa a votació. S’ aprova per unanimitat.

 

3.- Estat de comptes del 2017 i memòria d’ activitats:

 

En Raimond Viñolas, presenta l’ estat de comptes comparant-lo amb el pressupost que teníem:

 

CONCEPTE                                                INGRESSOS               DESPESES

-Quotes de socis                                                    6.473,--

-Subvenció Ajuntament                                     11.000,--

-Aportació ICO                                                        2.904,--

-Subhastes                                                                 735,38

-IVA repercutit                                                            504,--

-Aportacions vocals            (a tornar)                              2.100,--

-Aportació Toni Núñez,(a tornar)                            650,--

-Regularització                                                          177.28

-Exposicions i activitats                                                                            1.777,80

-Despeses generals                                                                                  3.286,27

-Retorn bestretes                                                                                       1.950,--

-Lloguer de locals                                                                                      9.024,68

-Impostos Hisenda                                                                                    1.900,--

-Taxes clavegueram                                                                                      10,68

-Subministres                                                                                               114,16

-Obres nou local                                                                                          213,80

-Despeses banc                                                                                            408,31

-IVA suportat                                                                                                          2.635,15

-Retencions                                                                                                2.185,--

-Saldo caixa inici exercici                                  1.235,68

-Saldo caixa a 31/12/2017                                                                       2.272,49

                                                                           __________               _________                                       Sumes                                         25.779,34                   25.779,34

                               =============================================

 

-Deutes a curt termini         6.605,--

-Bestretes a tornar              2.100,--

 

-Capital; un  quadre.

 

En Viñolas explica amb detall la memòria d’ activitats que es aprovada per unanimitat junt amb l’ estat de comptes.

 

Ningú participa en el torn de paraules.

 

Qüestió d’ ordre:

 

En Raimond Viñolas assabenta que en forma legal no s’ ha presentat cap candidatura, abans dels cinc dies anterior a l’ assemblea tal com assenyalen els Estatuts i que recorda la convocatòria de l’ Assemblea. Si que li consta que en Josep Abelló en presentarà una avui. Per legalitzar la candidatura que presenta avui proposa a l’ Assemblea, que a efectes de que no es pugui impugnar,  fer una votació autoritzant la candidatura. Es fa a ma alçada amb 34 vots a favor a favor, cap NO ni cap abstenció.

 

4.- Procés electoral:

Presentació de programa i de candidatura:

 

En Josep Abelló fa la presentació, explicant que durant la primera etapa es temia per la supervivència de l’ entitat però que ara que ja està consolidada cal aprofundir amb el projecte, que és de continuïtat total.

Explica les exposicions previstes a la planta baixa del local social i a la Sala 15 del Museu. També estaran penjades a la web, es seguiran fent subhastes i que en una propera assemblea es proposarà que es puguin vendre les obres que  s’ exposin, sense voler ser una galeria convencional, ja que no es pot viure només de les quotes dels socis i de les subvencions. Caldrà fer algunes reformes als estatuts.

Explica el desenvolupament de les obres al nou local i l’ espai del soci. Es preveu que abans de  l’ estiu es pugui fer una exposició d’ obres que es demanaran als socis com a donació per poder subhastar-les pro ajuda a les obres del local.

Presenta la següent candidatura:

            President                  Josep Abelló

            Vicepresident           Jordi Domenech

            Tresorer                     Evelyn Ditze

            Secretari                   Joan Carbona

            Vocals                       Lluís Aylon

                                               Enric Colldecarrera

                                               Josep Mª Plans

I diu que és una candidatura oberta a més gent.

 

Votació i acceptació de càrrecs:

 

Es fa votació secreta. El president crida a cada un dels socis presents o representats, que dipositen la papereta a l’ urna.

El recompte dona el següent resultat: SI, 29 vots, NO, 4 vots, BLANC, 1 vot.

En conseqüència queda proclamada la nova Junta.

Se suposa que els candidats accepten els seus càrrecs.

El nou president, dona les gràcies per la confiança que l’ Assemblea els ha donat.

 

5.- Precs i preguntes:

 

Només s’ en formula una, per part de Raimond Viñolas, recordant que ja hem tancat una etapa, cal un record per qui va començar tot el procés, animant a la gent que es fes soci i aportant el seu esforç i treball a l’ Entitat, la Concepció Batallé, per qui demana sigui nomenada Presidenta d’ Honor de l’ Associació. Acord que es pren per aclamació.

 

El Regidor de Cultura, en Josep Berga fa una reflexió sobre la necessitat de la nostra entitat i entre altres coses, assegura el seu interès i ajut tant en la part moral com en la de les subvencions.

 

El President en funcions, clou l’ Assemblea.

 

 

 

 

 

Raimond Viñolas,

President en funcions.