Estat de comptes a 31 de Desembre de 2017

 

CONCEPTE                                                INGRESSOS               DESPESES

-Quotes de socis                                                    6.473,--

-Subvenció Ajuntament                                     11.000,--

-Aportació ICO                                                        2.904,--

-Subhastes                                                                 735,38

-IVA repercutit                                                           504,--

-Aportacions vocals    (a tornar)                         2.100,--

-Aportació Toni Núñez,(a tornar)                          650,--

-Regularització                                                          177,28

-Exposicions i activitats                                                                         1.777,80

-Despeses generals                                                                                  3.286,27

-Retorn bestretes                                                                                       1.950,--

-Lloguer de locals                                                                                     9.024,68

-Impostos Hisenda                                                                                   1.900,--

-Taxes clavegueram                                                                                      10,68

-Subministres                                                                                                114,16

-Obres nou local                                                                                            213,80

-Despeses banc                                                                                             408,31

-IVA suportat                                                                                               2.635,15

-Retencions                                                                                                   2.185,--

-Saldo caixa inici exercici                                  1.235,68

-Saldo caixa a 31/12/2017                                                                          2.272,49

                                                                                              

Sumes                                                                    25.779,34                     25.779,34

                         

 

-Deutes a curt termini         6.605,--

-Bestretes a tornar              2.100,--

 

-Capital; un  quadre.