Pressupost pel 2017

          Ingressos:

            -Quotes de socis                    7.560,-- €

            -Subvenció Ajuntament    10.000.-- €

            -Aportació ICO                       2.900,-- €

            -Mecenatge                            11.000,-- €

            -Altres subvencions            10.000,-- €

            -Subhastes                               1.500,-- €

            Total ingressos                    42.960,--  €

            

            Despeses:

            -Exposicions i activitats     18.000,-- €

            -Generals                                  4.770,-- €        

            -Catàleg 2na. Meitat...            3.000,-- €

            -Retorn bestretes                     1.950,-- €

            -Lloguer                                    12.240,-- €

            -Impostos                                  3.000.-- €

            Total despeses                       42.960,-- €