Darrera Assemblea de Socis

ACTA Nº 2 – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

 

Assistència:

-Antoni Nuñez Cabre

-Carme Ayguavives Elias

-Carolina Abel Pons

-Concepció Batallé Mallarach

-Eduard Merino Serrat

-Enric Colldecarrera Codina

-Enric Rubio Serra

-Francesca Reynés Costa

-Jaume Pla Costa

-Jaume Puigmal Font

-Joan Montero Arcas

-Jordi Domenech Masmitjà

-Josep Abello Cirera

-Josep Maria Codinach Bassià

-Lluis Aulinas Espuña

-Lluís Juanola Comajoan

-Lluís Aylon Oriol

-Marta Boix Vila

-Nuria Gussinyer Galceran

-Pere Moiset Masdevall

-Raimond Viñolas Jaume

-Rosa Mª Reixach Batlle

-Rosa Martin Masó

 

Representats:

-Mercé Mallarach Berga

-Carme Colldecarrera Girona

 

Excusats:

-Marta Trepat

-Josep Mª Plans

-Leonor Mateu

-Berta Prujà

 

 

A Olot, a les 7 de la tarda del dimecres, dia 8 de març de 2017, a la Sala d’ exposicions d’ Àmbit Sant Lluc, amb única convocatòria, reunits en Assemblea de l’ Associació, sota la presidència de la Concepció Batallé, assistida pel Secretari, i amb la presència de tota la Junta Directiva i amb l’ assistència del Regidor de Cultura Sr. Josep Berga i els socis expressats més amunt, d’ acord amb  l’ ordre del dia, resulta:

 

La Concepció Batallé saluda als membres de  l’ associació presents a la sala i fa un recordatori a Ramon Planes, que dissortadament es deixà.  Passa la paraula al Sr. Regidor, qui saludant l’ assemblea fa esment de l’ interès de  l’ Ajuntament pel que representa l’ entitat i assegura el seu suport i augura el seu futur.

 

El Secretari llegeix l’ acta de la reunió anterior. L’ Assemblea es dona per enterada.

 

La President explica la memòria d’ activitats de l’ Associació amb una llarga llista d’ accions i iniciatives preses durant tot l’ any.

 

El Secretari fa la memòria social, explicant que som 56 socis, 10 dels quals son socis fundadors, 2 socis col·laboradors, 2 socis benefactors i la resta socis de nombre. De la Junta hi ha hagut la baixa d’ en Ramon Planes i en conse- qüència el càrrec de vicepresident està per cobrir. Informa de les comissions i recorda la conveniència d’ autofinançar-nos.

 

En Josep Abelló parla en nom de la comissió  d’ exposicions, i explica en detall totes les exposicions fetes, fil per randa, així com el pla seguit per fer-les. Parla també de la subhasta.

Exposa també en nom de la comissió d’ informàtica, el treball en les webs de    l’ Associació.

 

En Toni Núñez, en nom de la comissió d’ espònsors, explica el seu treball per aconseguir col·laboracions.

 

La Nuria Gussinyé, de la comissió de premsa, explica com i de quina manera i a qui es fa la propaganda i les notificacions.

 

Es posa l’ aprovació a debat i no havent-hi s’ aprova per aclamació la memòria del 2016.

 

En Toni Núñez presenta l’ estat de comptes del 2016, que és com segueix:

 

            Ingressos:

            -Quotes socis                            3.070,81 €

            -Subvenció Ajuntament        10.000,--  €

            -Subvenció Generalitat               605,--  €

            -Aportacions extres                   2.184,32 €

            -Retorn desp. Banc                          12,50 €

            -Metàl·lic Caixa                               126,--  €

            Total ingressos                          15.998,53 €    

 

            Despeses:

            -Despeses generals                         15.047,47 €

            -Pancartes                                              605,--   €

            -Despeses bancàries                            220,06  €

            -Metàl·lic caixa                                      126,--    €

            Total despeses                                 15.998,53  €     

 

L’ Assemblea l’ aprova per unanimitat per aclamació.

 

L’ apartat de proposta del 10% dels  socis, no es desenvolupa, en no haver cap proposta presentada.

 

El Secretari assabenta que els estatuts de l’ entitat no fixa un número determinat de membres de junta, pel que se ni poden afegir. I si que preveu que els que s’ afegeixin entre assemblea i assemblea han d’ estar referendats per ella. És el cas d’ en Josep Abelló i de la Nuria Gussinyé, que son referendats per aclamació. També l’ assemblea fa elecció per la junta els següents noms proposats: en Jordi Domenech i en Lluís Aulines, que també són elegits per aclamació. La Junta dons es composa per:        

                                                                                  -Concepció Batallé, Presidenta

                                                                                  -Raimond Viñolas,   Secretari

                                                                                  -Toni Núñez,           Tresorer

                                                                                  -Josep Abelló,          Vocal

                                                                                  -Lluís Aulinas,         Vocal

                                                                                  -Lluís Aylon,             Vocal

                                                                                  -Jordi Domenech,   Vocal

                                                                                  -Nuria Gussinyé,      Vocal

 

tots ells ppel que resta del mandat o sigui 4 anys i d’ entre els quals i entre ells s’ ha buscar el càrrec de sots-president.

 

En Josep Abelló presenta els projectes pel 2017, que es programaran 9 exposicions: Paxinc, Germans Colldecarrera, Artistes garrotxins de la 2ª meitat del segle XX, que també serà itinerant, Rodrigo Moya, Jaume Puigmal, Col·lectiva de socis, Antoni Tapies, Ramon Planas i Solé Jorba. També hi hauran dues subhastes, tardor i Nadal. Es podran fel les pugues on line. Es demanarà aviat els projectes expositius per l’ any 2018, ja que convé programar amb molt de temps.

 

En Raimond Viñolas explica que el 17 d’ octubre, vigília de Sant Lluc es celebrarà la festa patronímica de l’ entitat i es farà el lliurament del premi Àmbit Sant Lluc per al millor artista que exposi a Catalunya.

 

S’ aproven els projectes per aclamació.

 

En Toni Nuñez presenta i explica el pressupost, que és:

 

            Ingressos:

            -Quotes de socis                   7.560,-- €

            -Subvenció Ajuntament    10.000.-- €

            -Aportació ICO                       2.900,-- €

            -Mecenatge                            11.000,-- €

            -Altres subvencions            10.000,-- €

            -Subhastes                                1.500,-- €

            Total ingressos                      42.960,--  €

 

           

 

 

Despeses:

            -Exposicions i activitats     18.000,-- €

            -Generals                                  4.770,-- €        

            -Catàleg 2na. Meitat...            3.000,-- €

            -Retorn bestretes                     1.950,-- €

            -Lloguer                                    12.240,-- €

            -Impostos                                   3.000.-- €

            Total despeses                        42.960,-- €

 

S’ obre un torn de paraules: Jaume Pla, sobre la impossibilitat de fer front al pressupost. Lluís Juanola, demana si s’ han fet accions a les empreses locals, encaminades a que col·laborin.

Es respon a Lluís Juanola, que de moment tenim com mecenes l’ empresa Bassols i que s’ estan fent gestions en tres mes, en aquest moment.

Responent a Jaume Pla, el Regidor assenyala que el lloguer ja el cobreix  l’ Ajuntament, i des de la Junta se l’ explica que un pressupost és pre suposar uns ingressos i que es faran les activitats sobre els reals.

S’ aprova el pressupost per aclamació.

 

En l’ apartat de precs i preguntes es formula la de l’  Enric Rubio, sobre si la captació de socis poden ser forans o han de ser d’ Olot, També, la possibilitat de fer un Concurs de Pintura ràpida o/i una concentració de pintures a nivell espanyol o superior com altres que es fan arreu.

La resposta és que el soci pot ser d’ arreu i que les propostes que proposa són molt interessants i que les recollim sempre que ell també s’ hi posi en entre tots ho duguem a bon terme. Així ho concretem.

En Raimond comenta que es pot dir que el tema exposicions ja va rodant i que ara cal començar a obrir el tema de catalogació d’ obra i recull de material dels artistes. Però que cal més gent per fer-ho tot.

En Lluís Aylon comenta que el grup Artistes del Pirineu, alguns son de Ripoll, hi també es faran socis com a col·lectiu. També diu que hi ha el projecte de fer tallers

En Toni Núñez, recorda que per col·laborar tampoc cal ser de junta. Poden haver-hi accions puntuals, com per exemple, l’ Enric Colldecarrera que es el responsable del facebook de l’ entitat i tots aquells que aporten el seu treball a les comissions.

 

I arribats a aquest punt es clou la reunió, testimoni de la qual signen el secretari  i la presidenta de l’ Associació.

 

 

 

 

Raimond Viñolas Jaume                                      Concepció Batallé Mallarach