Estat de comptes a 31 de Desembre de 2016

  Ingressos:

            -Quotes socis                             3.070,81 €

            -Subvenció Ajuntament        10.000,--  €

            -Subvenció Generalitat              605,--  €

            -Aportacions extres                 2.184,32 €

             -Retorn desp. Banc                       12,50 €

            -Metàl·lic Caixa                            126,--  €

            Total ingressos                        15.998,53 €    

 

            Despeses:

            -Despeses generals                  15.047,47 €

            -Pancartes                                       605,--   €

            -Despeses bancàries                    220,06  €

            -Metàl·lic caixa                               126,--  €

            Total despeses                          15.998,53  €